Reptes i objectius

TREBALLEM PER SER?

 • Un club esportiu gestionat d’una manera eficient, eficaç i en coherència amb el nostre territori. Comptem amb la col·laboració de professionals específics en cada àrea vital del club: esportiva, financera, comunicativa i social.
 • El pal de paller de l’handbol a Lleida ciutat i al conjunt de la demarcació sent capaços de generar sinèrgies amb la resta de clubs per tal d’elevar el número de participants i incrementar l’interès i atenció de la societat lleidatana envers aquesta pràctica esportiva.
 • Una veritable referència de l’handbol formatiu i de competició a nivell de Catalunya i de tot l’Estat.
 • Una entitat esportiva capaç de recolzar amb la nostra imatge i els nostres valors, la capitalitat de Lleida com a ciutat moderna i innovadora per la seva pluralitat, dinamisme i obertura de mires.
 • Un punt de referència i model a seguir com a exemple d’integració i cohesió social. Som un club que treballa projectes específics per fomentar els valor: respecte, treball en equip, esportivitat, companyonia, etc.
 • Una organització dedicada a la potenciació i promoció de l’esport i els hàbits saludables.

Tríptic comportament_Página_2

ELS NOSTRES OBJECTIUS?

El nostre Pla estratègic (pels propers 5 anys) té com a principal objectius:

 • Preparar jugadors i tècnics amb una metodologia innovadora basada en la formació integral de l’esportista, per fer del club una referència estatal per la seva cultura i estructura de pedrera. Treballem l’excel·lència en tots els aspectes esportius.
 • Dissenyar una estructura d’equips de pedrera i una metodologia de formació que ens asseguri millorar l’educació integral de jugadors i tècnics del club. En el cas del tècnics, per nosaltres és vital que siguin persones molt ben formades en l’àmbit esportiu i social, ja que, especialment en els equips base la seva influència davant els jugadors –personal, formativa i física- pot ser cabdal.

Apostem per la formació

 • Potenciar la investigació i la innovació en les metodologies d’entrenament, per enfortir l’educació en valors i la salut dels nostres esportistes.
 • Assolir l’ascens a Primera Nacional –sense descartar altres fites superiors- amb un planter format gairebé de manera íntegra a les categories inferiors del club. Som competitius, però el nostre fi últim no és tenir un equip en categories superiors-estatals a qualsevol preu; som conscients de les nostres possibilitats i limitacions. Cap equip del Club Handbol Lleida Pardinyes assolirà una competició esportiva si fer-ho perjudica a la resta d’equips del club i fa trontollar l’estructura de l’entitat.
 • Continuar amb un sistema de gestió econòmica sostenible, retallant despesa no esportiva i ampliant col·laboradors i ingressos atípics.
 • Liderar l’handbol escolar lleidatà i aconseguir una lliga escolar estable en categoria aleví i grups de competició federada provincial en infantil.

Handbol Lleida Pardinyes escola handbol

 • Millorar la imatge corporativa, per procurar que la marca Handbol Pardinyes-Lleida esdevingui un referent dels nostres valors i potenciar els intangibles.
 • Ampliar la nostra massa social fins als 300 socis.
 • Creació de programes a nivell escolar que combinen la pràctica de l’esport (amb especial presència de l’handbol) amb altres tipus de pràctiques i hàbits saludables: alimentaris, físics, salut i higiene personal, revisions periòdiques, intel·ligència emocional pares i fills, comportament esportiu, etc.

COM HO FAREM?

 1. Amb el disseny d’un model de gestió econòmicament sostenible
 • La gestió econòmica del club ha de ser equilibrada:
 • Pel que fa al pressupost, el capítol d’ingressos durant la temporada ha de ser sempre superior al de la despesa.
 • Estem treballant per tal d’aconseguir el major nivell d’autofinanciació pel que fa al capítol estrictament competitiu, per tal de dedicar bona part dels ingressos obtinguts mitjançant altres vies –patrocinis i subvencions (en aquest moments mínimes)- per dedicar-los a programes de foment de la pràctica de l’esport i l’handbol en particular, millorar la qualitat del producte ofert l’Handbol Lleida Pardinyes, establir sistemes de beques per als jugadors sense recursos, donar suport i assessorament a altres clubs i entitats esportives en els seus projectes, etc.
 • Ha de ser coherent amb el projecte esportiu:
 • El capítol de despesa ha d’estar fonamentat en cobrir les necessitats de l’estructura esportiva del club i el seu model de formació, on la pedrera ha de suposar, com a mínim, el 60% de la despesa total.
 • Ha de permetre aconseguir els objectius a curt i mig termini, però sobretot ha de estar dissenyada per assegurar poder assolir els objectius a llarg termini (pla de viabilitat).
 • Les noves tecnologies han de facilitar treballar en xarxa, per reforçar la capacitat d’actuar de forma conjunta, centralitzada i a la vegada independent.
 1. Amb l’estructuració d’una organització eficient i eficaç
 • Reestructuració de l’organització del club en quatre àrees funcionals, jerarquitzades i interconnectades. Aquesta mesura ens permetrà aconseguir una bona distribució de tasques i responsabilitats, potenciant un sistema de treball ordenat i perseverant.
 • L’estructura ha de permetre la delegació de tasques i responsabilitats, facilitar la pressa de decisions ràpida i coherent, i afavorir que tothom s’involucri al projecte, buscant l’harmonia en el col·lectiu.

Les àrees funcionals queden estructurades de la manera següent:

Balonmano Lleida Handbol Lleida Pardinyes

 • Àrea de direcció

Comandada pel president de l’entitat, té la responsabilitat de definir la filosofia del club, dissenyar els objectius a curt, mig i llarg termini; dirigir els projectes i les actuacions per assolir-los; capitanejar la presa de decisions estratègiques, i practicar un lideratge comprensiu, cordial i flexible.

 • Àrea econòmica

Controlada per gent especialitzada en la matèria, serà la responsable d’establir i marcar les directrius d’una gestió sostenible, coherent amb el model esportiu i el seu correcte desenvolupament. Ha d’estar directament connectada amb la resta d’àrees funcionals del club, però han de poder prendre decisions de fiscalització amb independència i solvència.

 • Àrea esportiva

Ha de ser el centre d’atenció de tota l’estructura. És la raó de ser del club alhora que el seu veritable patrimoni. Ha de tenir al capdavant un director esportiu titulat i format per aquesta tasca, encarregat de dissenyar l’estructura organitzativa de l’àrea, idear el model de joc, i proposar els objectius estratègics a nivell formatiu i de competició.

 • Àrea social

Des d’aquesta àrea s’ha de coordinar la comunicació amb el soci, realitzar activitats complementaries a l’àrea esportiva, i alhora ha de servir per difondre la imatge corporativa de l’entitat i els seus valors.

Per afavorir la seva gestió s’ha creat una Àrea de logística, que en col·laboració constant amb l’àrea econòmica, s’encarregarà de facilitar els recursos materials necessaris a l’àrea esportiva, amb coherència amb el model de gestió eficaç i sostenible del club.

Prats advocats Handbol Lleida Pardinyes

 • Àrea de comunicació

Per al nostre club és prioritari donar veu i fer notòria la tasca duta a terme la tasca duta a terme en el sí de la nostra entitat a tots els nivells. Per nosaltres una correcta política de comunicació ens ajuda a transmetre els nostres valors, la nostra tasca, ens permet donar visibilitat al suport que rebem de col·laboradors i patrocinadors, ens ajuda a ser referents i prescriptor. Està coordinada pel president del club.

 1. Amb un estil de direcció de lideratge intel·ligent
 • La directiva ha de predicar amb l’exemple, amb coherència i credibilitat.
 • Actuar amb serenitat davant l’èxit i el fracàs, cap dels dos estats ha d’allunyar al club dels seus objectius, per la qual cosa s’han d’instaurar mecanismes per reorientar els objectius i buscar contínuament nous camins per assolir-los.
 • Des de la presidència s’han de potenciar sinèrgies amb institucions, entitats i col·lectius que ens permetin ser una part activa de la societat lleidatana i potenciar la imatge de Lleida a la resta de Catalunya i l’estat.
 • S’ha de vetllar i tenir molta cura amb les relacions personals en tota l’organització, tothom s’ha de sentir bé i valorat en les seves tasques i responsabilitats.
 • El president ha de liderar i responsabilitzar-se de la presa de decisions estratègiques del club i canalitzar les propostes de la resta d’àrees, que permeti una delegació efectiva. En el cas de prendre una decisió errònia s’ha de reconèixer, corregir-la i realitzar l’autocrítica adient per tal de reorientar la direcció i tornar als objectius establerts d’antuvi.
 1. Amb un model esportiu estable i inclusiu basat en la formació
 • El model esportiu ha d’assegurar la seva durabilitat en el temps, amb delimitació d’objectius a curt, mig i llarg termini, essent aquests últims el referent que marcarà la política esportiva, social i econòmica del club.
 • Objectius principals de l’Àrea Esportiva.
 • Millorar la base en qualitat i quantitat.
 • Cercar l’excel·lència i el compromís de tots els integrants del club.
 • Potenciar programes de tecnificació específica per a tots aquells que vulguin donar un pas endavant en la pràctica esportiva de l’handbol
 • Evitar l’abandonament (tothom a de tenir lloc a la nostra estructura.
 • Potenciar la pràctica de l’handbol (crear sinèrgies amb d’altres).
 • El model ha de tenir bases sòlides, innovadores i coherents amb el projecte estratègic.
 • Treballar per mòduls (designats per objectius) i amb àrees de reforç transversals.
 • Processar continguts amb una estructura jerarquitzada per etapes d’aprenentatge.
 • Donar una importància cabdal a la formació integral dels esportistes (esportius, físics, tècnics, personals…)
 • Tenir un coneixement exhaustiu de tots els esportistes, les seves motivacions i les seves necessitats.
 • Consolidar un estil de joc propi i identificatiu, coherent amb el nostre potencial.
 • Formació de tècnics pròpia organitzada en tallers. Ajudar-los a ser líders i un exemple de comportament. Possibilitar una bona formació, constant i continuada, que pugui convertir-se en una potent eina per assolir una formació integral dels jugadors, i avançar en la consecució del projecte a curt i llarg termini.
 • Educar als nostres esportistes en valors:
 • Treballant el respecte vers els entrenadors, companys, contrincants i l’àrbitre
  • Hem creat una campanya específica sobre el tema amb una utilitat global, no sols per al nostre club
  • Comptem amb un codi de conducta interna
 • Potenciant la companyonia en la convivència i la diversitat.
 • Educant per la solidaritat al camp i a la banqueta.
 • Creació de l’Handbol Lleida Pardinyes Lab: dissenyat com a departament de formació, innovació i desenvolupament. Encarregat de realitzar projectes en innovació metodològica, estudiar nous productes aplicats a l’entrenament i la preparació física i dissenyar d’eines informàtiques per la millora de la gestió esportiva. Així com la participació i difusió en clínics i congressos temàtics.

El model esportiu està dissenyat a partir dels següents EIXOS VERTEBRADORS:

 • Educació integral: educar en valors i hàbits saludables, amb el joc de l’handbol com a punt de partida i reforçant les fases sensibles de l’aprenentatge motor dels nens. Potenciar un entorn de pensament positiu, a partir d’intel·ligència emocional a les organitzacions, anticipar-se a possibles conflictes.
 • Teoria de l’entrenament basada en la TGSD: el centre d’atenció es el jugador i el seu entorn. Dirigir els aprenentatges tècnico-tàctics i condicionals a les seves possibilitats.
 • La formació com a eina principal de treball: reforçar la formació dels tècnics, donant-los-hi recursos per treballar en el model. S’ha d’afavorir la delegació de tasques i responsabilitats, donar-los-hi confiança, recolzament continu i llibertat per millorar a la seva àrea professional.
 1. Comunicació proactiva
 • Executar un control exhaustiu de la comunicació i relacions institucionals, definir els interlocutors vàlids per cadascuna de les temàtiques relatives al club, i crear un únic discurs positiu, il·lusionant i coherent amb la filosofia del club.
 • Utilització de les noves tecnologies i xarxes socials com a mitjans de difusió dels nostres missatges. Handbol Pardinyes 2.0
 • Aprofitar la imatge com a suport publicitari amb imaginació i creativitat.
 • Tothom s’ha de sentir part d’un projecte comú de Club.
 • Tot el que fem ha de portar el nostre segell d’identitat
 • Uniformitat i material (tangible).
 • Valors educatius i fair-play (intangible).
 • La primera imatge sempre són els entrenadors (models pels jugadors joves).
 • Han de ser un exemple de treball, motivació i respecte.
 • De cara als pares, als jugadors i als altres equips.